Quyết định chấm dứt hợp đồng với Luật sư Lê Minh Thuận

Facebook Google+ Email

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

-----------------------------------------------------------------------

                          Cần Thơ, ngày 14 tháng 02  năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt hợp đồng với luật sư Lê Minh Thuận

- Căn cứ Bộ luật lao động.

- Căn cứ quyền hạn Trưởng Văn Phòng luật sư Vạn Lý.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải quyết cho Luật sư Lê Minh Thuận được nghỉ việc tại Văn phòng luật sư Vạn Lý, kể từ ngày 15/02/2020. Do Luật sư Lê Minh Thuận vi phạm đạo đức hành nghề luật sư và có nhiều khiếu nại của khách hàng đối với Luật sư Lê Minh Thuận.

Điều 2: Luật sư Lê Minh Thuận có trách nhiệm thực hiện hết các hợp đồng mà Văn phòng đã ký, Luật sư Lê Minh Thuận thực hiện và tự chịu trách nhiệm về tài chính nếu có khiếu nại của khách hàng.

Điều 3: Luật sư Lê Minh Thuận và kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Sở Tư Pháp TP.Cần Thơ.

- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ.

- TAND TP, VKSND TP. Cần Thơ.

- Các cơ quan tiến hành tố tụng TP.CT.

- LS. Thuận.

- Lưu VP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành