Thông báo về việc hoạt động lại Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnhphúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C HùngVương – PhườngThớiBình.

QuậnNinhKiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

----------------------------------------------------------------

    Số 62/VPLS                              Cần Thơ, ngày 20 tháng 08 năm 2020.

THÔNG BÁO

V/v hoạt động lại Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên

 

Kính gửi:          - CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ GIA NGHĨA.

                        - SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG.

                        - ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH ĐẮK NÔNG.

                        - CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TỈNH ĐẮK NÔNG.

 

Văn phòng luật sư Vạn Lý thông báo đến Sở Tư Pháp tỉnh Đắk Nông, Chi cục thuế thị xã Gia Nghĩa và các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Nông về việc hoạt động lại:  

CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ TẠI TÂY NGUYÊN.

Mã số thuế: 1801224821-001.

Trưởng Chi nhánh:  PHƯƠNG NGỌC DŨNG

Địa chỉ: Số 7A đường Tôn Đức Thắng, Tổ 4, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Lý do: Đã giải quyết xong các vấn đề liên quan đến tổ chức của Chi nhánh.

Thời gian chính thức hoạt động kể từ ngày ra thông báo này.

Do vậy Văn phòng luật sư Vạn Lý thông báo đến Sở Tư Pháp tỉnh Đắk Nông, Chi cục thuế thị xã Gia Nghĩa và các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Đắk Nông được biết để hỗ trợ Chi nhánh trong quá trình hoạt động đóng góp sự phát triển của tỉnh Đắk Nông.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Chi nhánh.

- ĐLS TP.CT.

- Lưu VP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành