Ý kiến về vụ án Nông Trường Sông Hậu của Viện Phó VKSND tỉnh Quãng Bình

Họ và tên:  Đoàn Công Kê
Địa chỉ:  VKSND tỉnh Quảng Bình
Emaildoancongke@gmaiL.com
Số điện thoại:  0913295156

Qua thông tin báo chí tôi thấy bà Trần Ngọc Sương không phạm tội lập quỹ trái phép được.Thế hệ trước bà đã có quỹ này (trong thời bao cấp người ta gọi là kế hoạch 3 của cán bộ đó do Công đoàn quản lý) quỹ này nhằm nâng cao đời sống cho công nhân, cũng nhờ quỹ này mà đời sống công nhân duy trì khấm khá trong thời bao cấp. Nông trường mới tồn tại cho đến ngày nay. Vấn đề là trong thế hệ sau sử dụng nó như thế nào, do ai quản lý và có gây hậu quả nghiêm trong không?. Việc xử lý hình sự đối với bà Sương phải xem xét lợi ích tổng thể, toàn diện, cả thế hệ trước và sau này, xét công lao đóng góp của bà Sương, không thể lấy "tiền mà trách hậu" được.Tôi thấy đồng tình với quan điểm bào chữa của Luật sư Nguyễn Trường Thành./. LG: Công Minh