Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng với Luật sư Lương Văn Hùng

Facebook Google+ Email

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

ĐT: (0710) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www. vanly.com.vn

----------------------------------------------------------------------------

                             Cần Thơ, ngày 31 tháng 10  năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt hợp đồng với luật sư Lương Văn Hùng

 

- Căn cứ Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ Trưởng Văn Phòng luật sư Vạn Lý.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấm dứt hợp đồng làm việc tại Văn phòng luật sư Vạn Lý đối với luật sư Lương Văn Hùng, lý do “Không trung thực với khách hàng trong hành nghề luật sư”

- Nhận tiền khách hàng không thông qua Văn phòng.

- Đã kỷ luật 01 lần nhưng không khắc phục.

Điều 2: Luật sư Lương Văn Hùng có trách nhiệm thực hiện các hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với khách hàng và chịu trách nhiệm trước khách hàng.

Điều 3: Chuyển vụ việc khiếu nại của khách hàng Trần Thị Hồng Vân, địa chỉ: 127/12 Trần Quang D`iệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ đến Đoàn luật sư TP.Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 4: Luật sư Lương Văn Hùng có trách nhiệm giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn động với kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, Luật sư Lương Văn Hùng và kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Sở Tư Pháp TP.Cần Thơ.

- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ.

- Cơ quan tiến hành tố tụng.

- LS. Hùng.

- Lưu HSVP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành