Quyết định giải thể Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------

Số: 28/VPLS                           Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH VĂN PHÒNG

LUẬT SƯ VẠN LÝ TẠI TÂY NGUYÊN

 

Kính gửi:          - SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG.

                        - CHI CỤC THUẾ TP.GIA NGHĨA.

                        - CÁC CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TỈNH ĐẮK NÔNG.

 

- Căn cứ Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ quyền hạn Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên.

Mã số thuế: 1801224821-001.

Giấy đăng ký hoạt động số: 63040009/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp ngày 14/08/2017.

Địa chỉ: 7A đường Tôn Đức Thắng, Tổ 7, P.Nghĩa Thành, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điều 2: Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên có trách nhiệm thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký chưa hoàn thành đối với khách hàng, nếu có khách hàng yêu cầu. Trường hợp khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng thì Chi nhánh có trách nhiệm chuyển hồ sơ và số tiền đã nhận cho Văn phòng luật sư Vạn Lý tiếp tục thực hiện.

Điều 3: Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các hợp đồng đã thực hiện, đang thực hiện, đã thanh lý với khách hàng.

Điều 4: Trưởng Chi nhánh Văn phòng luật sư Vạn Lý tại Tây Nguyên-Luật sư Phương Ngọc Dũng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như trên.

- Sở Tư Pháp TP.Cần Thơ.

- CA-TA-VKS T.Đắk Nông.

- CA-TA-VKS TP.Gia Nghĩa.

- Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Nông.

- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ.

- LS.Phương Ngọc Dũng.

- Lưu VP.

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành