Quyết định về việc tặng học bổng cho sinh viên học giỏi khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

---------------------------------------------------------

                                   Cần Thơ, ngày 01 tháng 09 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc tặng học bổng cho sinh viên học giỏi Khoa Luật

Trường đại học Nam Cần Thơ”

 

- Căn cứ quyền hạn Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý.

- Căn cứ nguồn quỹ của Văn phòng.

Để hỗ trợ sinh viên học giỏi Khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ, Trưởng Văn phòng luật sư Vạn Lý:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng 40 suất học bổng cho sinh viên học giỏi Khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ (Có danh sách đính kèm).

Điều 2: Trị giá 1 suất học bổng là:  2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt.

Điều 3: Bộ phận hành chính, kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý có trách nhiệm phối hợp với Khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ để trao cho sinh viên vào sáng ngày 11/09/2020 trong Chương trình định hướng khởi nghiệp và trao học bổng cho sinh viên Khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ.

Điều 4: Kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Khoa Luật Trường đại học Nam Cần Thơ.

- 40 sinh viên.

- Lưu VP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS.Nguyễn Trường Thành