Kính gửi: CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ (Về việc trao đổi về tiền thuê đất của Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ)

Facebook Google+ Email

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------

 Cần Thơ, ngày 15 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Về việc trao đổi về tiền thuê đất của Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ

Ngày 22 tháng 7 năm 2021, Văn phòng Luật sư Vạn Lý đã có văn bản “Đề nghị xem xét không thu tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ” gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ;

- Cục trưởng Cục thuế thành phố Cần Thơ;

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ.

(Đính kèm văn bản)

Ngày 02/7/2021, Văn phòng Ủy    ban nhân dân thành phố Cần Thơ có phiếu chuyển số 1068/PC-VPUB theo đó, đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ có đề xuất cụ thể, tham mưu cho UBND thành phố Cần Thơ giải quyết trước ngày 20/8/2021 (Văn bản đính kèm).

Ngày 23/8/2021, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục có phiếu chuyển số 1232/PC-VPUB gửi Cục thuế thành phố Cần Thơ, theo đó xác định: “Thẩm quyền giải quyết thuộc Cục thuế thành phố Cần Thơ” (Văn bản đính kèm).

Do vậy, Văn phòng Luật sư Vạn Lý bằng văn bản này đề nghị Cục trưởng Cục thuế Cần Thơ xem xét:

1/ Sau khi thành phố hết giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, đề nghị Cục thuế sắp xếp một buổi làm việc giữa Đại diện theo pháp luật và Luật sư tư vấn thường xuyên của Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất Cần Thơ để trao đổi vụ việc.

2/ Đề nghị Cục trưởng Cục thuế xem xét các ý kiến mà Luật sư đã nêu trong Văn bản ngày 22/7/2021 để giải quyết đúng quy định pháp luật về tiền thuê đất. Từ đó, Công ty sớm đưa phần đất vào khai thác, sử dụng, xã hội hóa giáo dục, đóng góp vào sự phát triển của thành phố và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định, tránh trường hợp tranh chấp không cần thiết giữa Công ty (Nhà nước nằm quyền chi phối) với Ủy ban thành phố và các ngành có liên quan.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Chủ tịch UBND TPCT;

- Giám đốc Sở TN&MT TPCT;

- CTCP PB&HC CT;

- Lưu HSTV

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng văn phòng

(Đã ký)

LS. Nguyễn Trường Thành