Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng với luật sư Phạm Hồng Du

Facebook Google+ Email

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------o0o--------

 

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

58C Hùng Vương – Phường Thới Bình.

Quận Ninh Kiều – TP CầnThơ.

ĐT: (0292) 3822490 – DĐ: 0913.870099

Website: www.vanly.com.vn    Email: vanlylaw@gmail.com

-------------------------------------------------------------

                  Cần Thơ, ngày 19 tháng 11 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chấm dứt hợp đồng với luật sư Phạm Hồng Du

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc của Luật sư Phạm Hồng Du.

- Căn cứ quyền hạn Trưởng Văn Phòng luật sư Vạn Lý.

TRƯỞNG VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay giải quyết cho Luật sư Phạm Hồng Du được nghỉ việc tại Văn phòng luật sư Vạn Lý, kể từ ngày 22/11/2021.

Điều 2: Luật sư Phạm Hồng Du có trách nhiệm thực hiện hết các hợp đồng đã ký với khách hàng, đồng thời Luật sư Phạm Hồng Du tự chịu trách nhiệm về tài chính nếu có khiếu nại của khách hàng.

Điều 3: Luật sư Phạm Hồng Du và kế toán Văn phòng luật sư Vạn Lý chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Sở Tư Pháp TP.Cần Thơ.

- Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ.

- LS. Du.

- Lưu VP.

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VẠN LÝ

Trưởng Văn Phòng

(Đã ký)

LS: Nguyễn Trường Thành